menu

CARDIoGRAMplusC4D Consortium

CARDIoGRAMplusC4D ConsortiumPublications menu

Genome-wide association study in Han Chinese identifies four new susceptibility loci for coronary artery disease.

Lu X, Wang L, Chen S, He L, Yang X, Shi Y, Cheng J, Zhang L, Gu CC, Huang J, Wu T, Ma Y,Li J, Cao J, Chen J, Ge D, Fan Z, Li Y, Zhao L, Li H, Zhou X, Chen L, Liu D, Chen J, Duan X,Hao Y, Wang L, Lu F, Liu Z, Yao C, Shen C, Pu X, Yu L, Fang X, Xu L, Mu J, Wu X, Zheng R,Wu N, Zhao Q, Li Y, Liu X, Wang M, Yu D, Hu D, Ji X, Guo D, Sun D, Wang Q, Yang Y, Liu F,Mao Q, Liang X, Ji J, Chen P, Mo X, Li D, Chai G, Tang Y, Li X, Du Z, Liu X, Dou C, Yang Z,Meng Q, Wang D, Wang R, Yang J, Schunkert H, Samani NJ, Kathiresan S, Reilly MP,Erdmann J, Coronary ARtery DIsease Genome-Wide Replication And Meta-Analysis (CARDIoGRAM) Consortium, Peng X, Wu X, Liu D, Yang Y, Chen R, Qiang B and Gu D

Nature genetics 2012;44;8;890-4